Regulamin

Nowy Cennik obowiązuje od dnia 01.09.2018

RODZAJ KURSUCZASCENAZNIŻKI
MIESIĘCZNY 60 min. na 4 wejścia4 x 60 min.99 zł
MIESIĘCZNY 60 min. na 8 wejść8 x 60 min.150 zł48 zł
POJEDYNCZE ZAJĘCIA60 min.29 zł
OPEN 1 MIESIĄC60 min.230 zł
OPEN 3 MIESIĄCE60 min.600 zł60 zł
LEKCJA PRYWATNA DLA 1 OSOBY60 min.150 zł
LEKCJA PRYWATNA DLA PARY60 min.200 zł
OPŁATA ZA DRUGĄ LEKCJĘ Z MULTISPORTEM w tym samym dniu60 min.20 zł
    

Regulamin Studia Salsy Krambo Dance:

1. Na zajęcia w Krambo zapisujemy drogą mailową lub osobiście w recepcji.

2. Rezerwacja mailowa miejsca w grupie musi być potwierdzona mailem zwrotnym od Krambo.

3. Wejście na zajęcia jest tylko dla osób, które wykupiły karnet lub w inny sposób dokonały opłaty za zajęcia.

4. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu tanecznym lub sportowym.

5. Przed wejściem na salę prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych.

6. Cenne przedmioty można zostawić w szafkach szatni.

7. Krambo nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Studia Salsy Krambo Dance.

8. Prosimy o niespóźnianie się na zajęcia.

9. Instruktor może osobom, które znacznie się spóźnią (np. powyżej 20 minut) odmówić wstępu na zajęcia.

10. Krambo zastrzega sobie prawo do zmiany godziny zajęć i instruktora. O zmianach zostaniecie poinformowani drogą sms-ową lub mailową.

11. Krambo zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych, niezależnych od nas sytuacjach.

12. Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika.

13. Na zajęciach obowiązuje całkowity zakaz nagrywania sprzętem audio/video. Nagrywanie możliwe jest po zajęciach za wyraźną zgodą instruktora.

Warunki korzystania z Karnetów Krambo

1. W Studiu Salsy Krambo Dance można wykupić różne rodzaje karnetów.

2. Wszystkie karnety są imienne i nie mogą przechodzić na inne osoby. Oddając karnet do podpisu kursant może zostać poproszony o pokazanie dokumentu tożsamości.

3. Osoby nieposiadające karnetów NIE BĘDĄ wpuszczane na zajęcia.

4. Osoby posiadające karnet OPEN mają możliwość uczestniczenia we wszystkich zajęciach w Krambo.

Uwaga! W sytuacjach, kiedy w grupie jest za dużo jednej z płci, pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach mają osoby posiadające karnet przypisany do danego kursu. Instruktor może zdecydować o niewpuszczeniu osoby z karnetem OPEN na zajęcia ze zbyt dużą dysproporcją płci.

5. Karnet miesięczny OPEN obowiązuje przez miesiąc od wykupienia karnetu i nie podlega przedłużeniu.

6. Karnet miesięczny obowiązuje przez 4 kolejne zajęcia w danej grupie.

7. Ważność karnetów trzymiesięcznych kończy się po upływie trzech miesięcy od pierwszego wejścia na zajęcia.

8. Jeśli uczestnik opuszcza zajęcia z własnej winy, zajęcia PRZEPADAJĄ.

9. Uczestnik może zgłosić planowaną absencję w zajęciach, ale nie później niż na dwa dni przed zajęciami. Organizator może wyrazić zgodę na „odrobienie” opuszczonych zajęć, ale nie później niż 7 dni od w/wym. zajęć.